National Highway 105 thường niên ưu tú xếp hạng giải đấu được tổ chức tại Mirs Bay, Bình Đông quận Speedway

Giải đấu xếp hạng ưu tú thường niên Highway 105 quốc gia

5 / at 10:00 ngày 16 đã được tổ chức tại Mirs Bay, Bình Đông quận Speedway

12 km cho mỗi vòng,

Vận động viên nữ 9 vòng, 108 km

Vận động viên Nam 12 vòng, 148 km

Hiện nay các trò chơi

返回顶部